Розділи

Головна

Міська влада

Виконавчi органи ради та вiддiли

Документи

Розпорядження міського голови

ДНІПРОРУДНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я М І С Ь К О Г О Г О Л О В И

 

 

Від 24 березня 2016 № 79

м. Дніпрорудне 

 

Про забезпечення доступу

до публічної інформації

 

З метою забезпечення прозорості та відкритості діяльності міської ради та її виконавчого комітету, реалізації прав громадян і юридичних осіб на доступ до публічної інформації, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», на виконання п.4 Указу президента України від 05.05.2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» керуючись п.1, 20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Дніпрорудненська міська рада та її виконавчий комітет (додається).

2. Визначити відповідальну особу з питань запитів на інформацію Волик Яну Миколаївну, начальника юридичного відділу апарату міської ради та її виконкому, спеціальне місце для роботи запитувачів з документами – кабінет № 22 приміщення міської ради.

3. Керуючій справами виконкому Тороповій Н.А. забезпечити розміщення на офіційному сайті Дніпрорудненської міської ради та виконавчого комітету постійної інформації про відповідальну особу з питань запитів на інформацію, спеціальне місце для роботи запитувачів з документами та Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Дніпрорудненська міська рада та її виконавчий комітет.

4. Розпорядження міського голови № 172 від 14.07.2011 «Про забезпечення доступу до публічної інформації» вважати таким, що втратило чинність.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами виконкому Торопову Н.А.

 

Міський голова Ю.М.КОРОБОВ

 

 

Додаток

до розпорядження міського голови

від 24.03.2016 № 79

 

ПОРЯДОК

доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Дніпрорудненська міська рада та її виконавчий комітет

1. Загальні положення

1.1. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Дніпрорудненська міська рада та її виконавчий комітет, відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Порядок) регламентує питання організації роботи із запитувачами інформації, визначає організаційні засади приймання, реєстрації, розгляду, узагальнення та аналізу запитів, а також контроль за виконанням доручень, наданих за результатами розгляду.

1.2. Даний Порядок розроблено згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації».

1.3. Спеціалісти апарату Дніпрорудненської міської ради та її виконавчого комітету при розгляді інформаційних запитів керуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про доступ до публічної інформації», іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

2. Реєстрація, облік та розгляд інформаційних запитів 

2.1. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2.2. Запит може подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Запити можуть бути індивідуальними чи колективними.

2.3. Письмовий запит подається в довільній формі.

2.4. Запит на інформацію має містити:

- ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

2.5. Запити на інформацію (далі - запити), які надходять до міської ради ( у тому числі електронною поштою), реєструються загальним відділом.

2.6. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

2.7. Кожний запит реєструється шляхом присвоєння йому реєстраційного індексу. Реєстраційний індекс запиту та дата його надходження зазначаються в реєстраційно-контрольній формі (журналі) та у реєстраційному штампі, який проставляється на нижньому полі першого аркуша інформаційного запиту праворуч, або на іншому вільному місці, крім місця, призначеного для підшивки документа до справи.

2.8. У разі якщо:

у запиті міститься питання, що не належить до компетенції міської ради, або міська рада не володіє і не зобов’язана відповідно до повноважень, передбачених законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит,

у запиті міститься питання про інформацію, що належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»,

то відповідальною особою готується супровідний лист за підписом міського голови, першого заступника міського голови про відмову у наданні такої інформації.

Якщо міська рада не володіє інформацією, яка міститься у запиті, але їй відомо, хто нею володіє, відповідальна особа зобов’язана направити цей запит належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача.

2.9. З резолюцією міського голови, першого заступника міського голови запит повертається до відповідальної особи, яка заносить зміст доручення в реєстраційно-контрольну форму (журнал).

2.10. За резолюцією міського голови, першого заступника міського голови запити передаються на виконання у структурні підрозділи апарату міської ради та її виконавчого комітету, за місцем знаходження інформації.

2.11. Структурні підрозділи та посадові особи апарату міської ради та її виконавчого комітету, яким міським головою, першим заступником міського голови доручено розгляд запиту, зобов’язані детально вивчити його та надати інформацію запитувачу.

2.12. Рішення, які приймаються за запитами, мають бути мотивованими та ґрунтуватися на нормах чинного законодавства.

2.13. Відмова в задоволенні запиту надається в письмовій формі з посиланням на чинне законодавство, указанням мотивованої підстави для відмови, а також із роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

2.14. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

3.Терміни розгляду інформаційного запиту 

3.1. Відповіді на запити надаються запитувачу не пізніше п’яти робочих днів від дня їх отримання апаратом Дніпрорудненської міської ради та її виконкому.

3.2. Якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

3.3. Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації міська рада може продовжити термін розгляду до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що в письмовій формі повідомляється запитувачу в термін не пізніше п’яти робочих днів від дня отримання запиту.

4. Забезпечення контролю за розглядом інформаційних запитів

4.1. Усі запити, які надходять до міської ради, підлягають контролю.

4.2. Контроль за виконанням доручень, наданих міським головою, першим заступником міського голови щодо надання відповідей на запити, покладається на відповідальну особу.

4.3. Запити знімаються з контролю після надання відповіді на них.

5. Узагальнення, аналіз інформаційних запитів 

5.1. Запити мають систематично, але не менше одного разу в півріччя, узагальнюватися й аналізуватися. Доповідну записку про стан роботи із запитами готує відповідальна особа та надає її до загального відділу апарату міської ради та її виконкому для врахування при узагальненні та підготовці звітів про стан роботи з документами у міській ради.

5.2. Звіт про стан роботи із запитами повинен готуватися у порівнянні з аналогічними періодами минулих років (починаючи з року, наступного за роком введення в дію даного Порядку).

5.3. За результатами узагальнення та аналізу складається доповідна записка, яка повинна містити такі відомості:

статистичні дані щодо кількості запитів за звітний період;

основні види (типи) інформації, які запитуються;

результати розгляду запитів.

6. Обов’язки щодо виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

Міська рада та її виконком з метою виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» забезпечує:

6.1. Ведення обліку запитів на інформацію.

6.2. Оприлюднення інформації про свою діяльність та прийняті рішення на офіційному веб-сайті міської ради.

6.3. Надання спеціального місця – кабінету № 22 приміщення міської ради, для роботи запитувачів інформації з документами чи їх копіями, з наданням їм права робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати, записувати на будь-які носії інформації.

6.4. Надання достовірної, точної та повної інформації, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації.

6.5. Систематичне ведення обліку документів, що знаходяться в її володінні.

7. Перелік відомостей, що становить службову інформацію

7.1. До службової належить така інформація:

1) що міститься у документах міської ради та виконавчого комітету, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності міської ради або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

7.2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф „для службового користування”. Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

 

 

Керуюча справами Н.А. Торопова