Розділи

Головна

Міська влада

Виконавчi органи ради та вiддiли

Документи

Розпорядження міського голови

ДНІПРОРУДНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я   М І С Ь К О Г О   Г О Л О В И

 

 

Від 22 травня 2012 № 131

м. Дніпрорудне

 

Про затвердження Порядку проведення

конкурсу на заміщення вакантних

посад посадових осіб місцевого

самоврядування Дніпрорудненської міської ради

 

Відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", керуючись Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року №169, п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

Затвердити Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Дніпрорудненської міської ради (додається).

 

 

Міський голова Є.С. МАТВЄЄВ

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням міського голови

22 травня 2012 року № 131

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових

осіб місцевого самоврядування Дніпрорудненської міської ради

 

І.Загальні положення

1.1.Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Дніпрорудненської міської ради п’ятої - сьомої категорій відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року №169.

1.2.Рішення про проведення конкурсу приймається міським головою за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.

1.3.Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування за розпорядженням міського голови утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії, яку, як правило, очолює секретар міської ради. До складу комісії можуть входити заступники міського голови: перший заступник, заступник з питань діяльності виконавчих органів, керуючий справами виконкому, начальники відділів апарату міської ради та її виконавчого комітету.

1.4.Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в Дніпрорудненській міській раді, а також просування по службі посадових осіб, які зараховані до

кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному

Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

 

ІІ.Умови проведення конкурсу

2.1. Умови проведення конкурсу відповідно до цього Порядку визначаються міським головою, який призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб місцевого самоврядування.

Рішення про проведення конкурсу приймається міським головою за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.

2.2.До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

-визнані в установленому порядку недієздатними;

-мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади в органах

місцевого самоврядування;

-у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

-позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

-в інших випадках, установлених законами.

2.3.Особи, які подали необхідні документи до конкурсної комісії для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування (далі - кандидати).

2.4.Конкурс проводиться поетапно:

-публікація оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

-прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

-проведення іспиту та відбір кандидатів.

ІІІ.Оголошення про конкурс

3.1.Дані про наявність вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування та умови проведення конкурсу підлягають публікації в пресі або поширенню через інші засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до почату конкурсу, і доводяться до відома працівників міської ради.

3.2.В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

-найменування органу місцевого самоврядування із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

-назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати пращ надається головою конкурсної комісії;

-основні вимоги до кандидатів, визначені згідно з типовими професійно - кваліфікаційними характеристиками посадових осіб місцевого самоврядування;

-термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня

опублікування оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить чинному законодавству.

3.3.При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до

законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття міським головою рішення про призначення осіб згідно з пунктом 1.4 цього Положення, конкурс не оголошується.

 

ІV.Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

 

4.1.Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

-заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення

заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на

службу в органи місцевого самоврядування та її проходження;

-заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

-дві фотокартки розміром 4х6 см;

-копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

-декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового

характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про

засади запобігання і протидії корупції»;

-копію документа, який посвідчує особу;

-медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою МОЗ;

-письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;

-копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

-довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи, які працюють у Дніпрорудненській міській раді і бажають

взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

4.2.Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти,

досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

4.3.Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не

передбачено законодавством.

4.4.Конкурсною комісією перевіряються подані документи

на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.

4.5.Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за

рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм

повідомляється посадовою особою, на яку покладені обов’язки по веденню кадрової роботи, з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

4.6.Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у посадової особи, на яку покладені обов’язки по веденню кадрової роботи.

4.7.Після подання документів кандидатам надається можливість

отримати вичерпну інформацію щодо особливостей умов праці за відповідною посадою.

 

V.Проведення іспиту та відбір кандидатів

5.1.Іспит проводиться конкурсною комісією відповідно до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Дніпрорудненської міської ради, затвердженого розпорядженням міського голови, з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів.

5.2.Посадова особа, на яку покладені обов’язки по веденню кадрової роботи, за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

5.3.Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу.

5.4.Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу затверджується міським головою.

5.5.Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

5.6.Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів,

результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на

своєму засіданні приймає рішення простою більшістю голосів, присутніх на її засіданні членів комісії стосовно кожного учасника конкурсу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

5.7.Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для

призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву для служби в органах місцевого самоврядування Дніпрорудненської міської ради і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

5.8.Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією

для зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування,

оголошується повторний конкурс.

5.9.Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на

ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

У рішенні комісії, що подається міському голові, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

5.10.Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який

підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається міському голові не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

5.11. Посадова особа, на яку покладені обов’язки по веденню кадрової роботи, повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

5.12.Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування та зарахування до кадрового резерву приймає міський голова на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття нею відповідного рішення.

5.13.Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене міському голові протягом трьох днів після ознайомлення кандидата з цим рішенням.

5.14.Рішення міського голови може бути оскаржене у порядку,

визначеному законодавством.

 

Секретар ради І.І.Ручка